ನಮ್ಮ ನೆಚ್ಚಿನ ಶಾಲೆ! ನಮ್ಮ ನೆಚ್ಚಿನ ಶಾಲೆ! ಬಾತ್ರು ಭಾವವ ಬೆಳೆಸುವ ಶಾಲೆ! ನಾಡ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ತೆರೆದಿಡೋ ಶಾಲೆ ! ಮುನ್ನುಡಿ ಕಲಿಸುವ ನೆಚ್ಚಿನ ಶಾಲೆ! ಅದುವೇ ನಮ್ಮ ಆಲ್ಪೈನ್ ಶಾಲೆ ||ನಮ್ಮಯ||

Tag